Облікова політика підприємства
NEWS TODAY | НОВИНИ СЬОГОДНІ | НОВОСТИ СЕГОДНЯ: актуальные новости

Облікова політика підприємства

Card image cap

Наказ щодо облікової політики у загальному випадку видає керівник підприємства. Але розробка облікової політики є справою бухгалтера.

Облікова політика є елементом системи організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Тому наказ про облікову політику, як правило, є частиною розпорядчого документу щодо організації бухгалтерського обліку. Також до цього загального наказу включають деякі положення податкового обліку з податку на прибуток, ПДВ та єдиного податку.

Наказ про облікову політику – це постійно діючий документ, який не потрібно оновлювати щороку (за винятком підстав для зміни облікової політики, наведених у пп. 9-14 НП(С)БО 6, а саме:

 1. Облікова політика може змінюватися тільки, якщо змінюються
  статутні вимоги,  вимоги  органу,   який   затверджує   положення
  (стандарти)  бухгалтерського обліку,  або,  якщо зміни забезпечать
  достовірне відображення подій або операцій у фінансовій  звітності
  підприємства.
 2. Не вважається  зміною  облікової  політики  встановлення
  облікової політики для:

     10.1. Подій  або  операцій,  які відрізняються за змістом від
попередніх подій або операцій.

     10.2. Подій або операцій, які не відбувалися раніше.

 1. Облікова політика застосовується щодо подій та операцій з
  моменту їх виникнення, за винятком  випадків,  передбачених  п.13
  цього Положення (стандарту).
 2. Вплив зміни облікової  політики  на  події  та  операції
  минулих періодів відображається у звітності шляхом:

     12.1. Коригування  сальдо нерозподіленого прибутку на початок
звітного року.

     12.2. Повторного   надання   порівняльної   інформації   щодо
попередніх звітних періодів.

 1. Якщо суму коригування нерозподіленого прибутку на початок
  звітного року неможливо визначити достовірно, то облікова політика
  поширюється лише на події та операції, які відбуваються після дати
  зміни облікової політики.
 2. Якщо неможливо розрізнити зміну  облікової  політики  та
  зміну  облікових  оцінок,  то це розглядається і відображається як
  зміна облікових оцінок.

Положення Наказу безпосередньо впливають на суму доходів і витрат звітного періоду, визнання та оцінку активів та зобов’язань, собівартість продукції та послуг і нарахування податків. Він є одним з документів, що підтверджує об’єкти нарахування податку на прибуток та ПДВ, тож є могутнім важелем при перевірці підприємства.

Наводимо зразок наказу для оптового підприємства.

 

ТОВ «Опт»

Наказ № 1

про організацію бухгалтерського і податкового обліку та облікову політику підприємства

м. Київ                                                                                                                       04 січня 2021 року

На підставі Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 635; наказую:

1. Організація бухгалтерського обліку

1.1. Доручити ведення бухгалтерського обліку на підприємстві і складання фінансової звітності бухгалтерській службі під керівництвом головного бухгалтера.

1.2. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку в електронному вигляді за допомогою програмного забезпечення (1С Бухгалтерія).

1.3. Для цілей бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності застосовувати  національні стандарти бухгалтерського обліку і План рахунків, затверджений наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291. При цьому застосовувати рахунки класу 9 без використання рахунків класу 8.

1.4. Складати фінансову звітність за формами № 1-м та № 2-м, затвердженими НП(С)БО 25 "Спрощена фінансова звітність" (Чи № 1-мс та № 2-мс, якщо ваше підприємство є мікропідприємством).

1.5. Застосовувати змішану (паперово-електронну) форму документообігу. Щомісяця складати облікові регістри в електронному вигляді.

1.6. Співробітникам відділів збуту і постачання забезпечити правильне оформлення первинних документів і договорів та їх своєчасне (до останнього дня місяця) надання до бухгалтерії. 

 1.7. У випадку несвоєчасного надання необхідних документів до бухгалтерії, що призвело до застосування фінансових санкцій до підприємства, винна особа притягається до відповідальності за рішенням керівника підприємства за участі представника трудового колективу.

1.8. Перед складанням річної фінансової звітності проводити інвентаризацію для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом МФУ від 02.09.2014 р. № 879. Для проведення інвентаризації створити постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі заступника директора (голова комісії), представника відділу збуту та представника відділу постачання (члени комісії).

2. Облікова політика підприємства

2.1. Для визначення порога суттєвості прийняти величину:

 • 3% - для активів, зобов’язань і власного капіталу;
 • 2% чистого прибутку (збитку) – для доходів і витрат;
 • 5% підсумку показників балансу – для статей Балансу;
 • 5 % чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – для статей Звіту про фінансові результати.

2.2. Облік товарів вести за їх найменуваннями в прибуткових документах. У місцях зберігання товарів (на складах) обліковувати товари в натуральних одиницях (штуках, метрах, пр.).

2.3. Оцінку вибуття товарів здійснювати за методом середньозваженої собівартості. Середньозважену собівартість одиниці товарів проводити на дату господарської операції з продажу.

2.4. Облік транспортно-заготівельних витрат вести на окремому субрахунку 289 і розподіляти між окремими групами товарів при списанні із застосуванням середнього відсотка.

2.5. Основним засобом визнавати актив з очікуваним терміном корисного використання (експлуатації) більше 1 року та вартістю більше 20000 грн. 

2.6. Обліковувати об’єкти основних засобів за історичною собівартістю. Переоцінку на дату балансу не проводити.

2.7. Установити методи нарахування амортизації:

 • для транспортних засобів та інших об’єктів– прямолінійний метод;
 • для малоцінних необоротних матеріальних активів – у першому місяці використання об’єкта – 100% його вартості.

2.8. Резерв сумнівних боргів розраховувати на підставі класифікації дебіторської заборгованості за термінами її непогашення, коефіцієнт сумнівності розраховувати на базі показника дебіторської заборгованості на підставі аналізу даних за останні 3 роки.

2.9. Створити забезпечення майбутніх витрат і платежів на оплату відпусток працівникам підприємства методом розрахунку планового коефіцієнта згідно з п. 13 НП(С)БО 11.

3. Організація податкового обліку

3.1. Якщо підприємство на спрощеній системі, визначати об’єкт для розрахунку єдиного податку щомісяця на підставі картки рахунку 311"Поточні рахунки в національній валюті" (обороти за дебетом за мінусом ПДВ) із застосуванням аналітичних даних з кредиту рахунків 36, 37 і 68. За розрахованими обсягами надходжень головному бухгалтеру щомісяця здійснювати контроль можливості знаходження на спрощеній системі оподаткування.

3.2. Суми ПДВ, зазначені в незареєстрованих (заблокованих) податкових накладних, складених:

підприємством -  відображати за кредитом субрахунку 641 як нараховані податкові зобов’язання;

постачальниками - відображати за дебетом субрахунку 644.

Після спливу 1095 днів суми ПДВ за незареєстрованими податковими накладними, відображені на субрахунку 644, списувати на витрати періоду (субрахунок 949).

3.3. Суми ПДВ, нараховані підприємством, що не відшкодовуються покупцями, відображаються у складі первісної вартості запасів або необоротних активів, за умовними постачаннями - за дебетом субрахунку 949.

 4. Контроль над виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

                             Директор                                                  О.Шевченко

Умовний приклад розробки наказу про облікову політику малого підприємства

   ПОПУЛЯРНОЕ

Card image cap
Самый древний зверь на Земле из ныне живущих: гибрид коня и носорога, который поедает кошмарные сны

На языке одного из южноамериканских племен тапир – значит «толстый». Так местные индейцы нарекли...

Читать дальше

Card image cap
Самый загадочный объект на околоземной орбите: тайну "Черного рыцаря" не могут разгадать до сих пор

Вы знаете, сколько вокруг нашей планеты летает искусственных спутников? Более 15000! Их создали и запустили...

Читать дальше

Card image cap
Птица-каратист способна убить одним ударом ноги

Внешне птица-секретарь больше похожа на дружелюбного аиста, чем на хищника. Что касается размеров, то...

Читать дальше

Card image cap
Жена в аренду, дети напрокат. Странные традиции народов мира

В Японии уже 30 лет работает целый рынок сдачи в аренду «родственников»: одинокие мужья снимают жен на...

Читать дальше